1. MÕISTED

1.1.        Klient – Teenuse tellija.

1.2.        Pool – smartAD OÜ (edaspidi nimetatud smartAD) või Klient.

1.3.        Pooled – smartAD ja Klient koos.

1.4.        Teenus – smartAD poolt Kliendi tellimusel Kampaania läbiviimine.

1.5.        Kampaania – kindla eesmärgiga kavandatud ja planeeritud viisil läbiviidud teavitusaktsioon.

1.6.        Kampaania juhtimine – Kampaania optimeerimine ja Külastajakohaste reeglite seadistamine enne Kampaania algust ning nende muutmine Kampaania läbiviimise ajal lähtuvalt Kampaania eesmärgist ja veebisaitide senisest tulemuslikkusest.

1.7.        Kampaania optimeerimine – Veebisaitide heaperemehelik lisamise ja eemaldamine Reklaamikanalist või muude tehnoloogiliste sihtimismeetodite rakendamine eesmärgiga saavutada Kampaania eesmärk parimal võimalikul viisil tuginedes Kampaania läbiviimise ajal kogunenud andmetele.

1.8.        Külastajakohased reeglid – Kampaania keskselt ja unikaalse Külastaja põhiselt smartAD infosüsteemis kehtestatud piirangud, mis võimaldavad smartAD’l kontrollida mitu korda ühele unikaalsele Külastajale Bännerit näidatakse, mitu korda võimaldatakse tal Bänneril klikkida ja kui sagedasti talle Bännerit näidatakse.

1.9.        Reklaamikanal – Pakkumuses välja toodud ja spetsiaalselt Kampaania jaoks koostatud nimekiri veebisaitidest, mida külastavad Kampaania sihtgrupiks olevad Külastajad.

1.10.      Pakkumus – smartAD ja Kliendi vahel kokku lepitud Kampaania tingimused.

1.11.      Külastaja – veebisaiti külastav inimene.

1.12.      Bänner – Külastajale näidatav teksti-, graafilise kujutise-, multimeedia ja/või heli vormis olev sõnum.

1.13.      Näitamine – Bänneri näitamine Külastajale.

1.14.      Klikk – Külastaja automatiseerimata vabatahtlik vajutus Bännerile.

1.15.      Lead – Klikile järgnev Külastaja tegevus Kampaanialehel.

1.16.      Kampaanialeht – veebileht, kuhu suunatakse Külastaja peale Bänneril klikkamist.

2.            TEENUSE OSUTAMISE VIIS

2.1.        smartAD osutab Kliendile Teenust Teenuse osutamise üldtingimustes ning smartAD ja Kliendi poolt kokkulepitud Pakkumuses sätestatud alustel.

2.2.        Pakkumus koos Teenuse osutamise üldtingimustega moodustab tervikliku kokkuleppe.

2.3.        Teenuse osutamise üldtingimused ja Pakkumus jõustuvad peale Kliendi poolt Pakkumuse kinnitamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3.            TEENUS

3.1.        smartAD edastab Külastajale Pakkumuses kokkulepitud tingimustel Kliendi sõnumit. Juhul kui Pooled lepivad Pakkumuses nii kokku, osutab smartAD Kliendile ka Kampaaniaga seotud lisateenuseid.

3.2.        smartAD tagab Kliendile juurdepääsu smartAD infosüsteemile, mis võimaldab Kliendil olla oma Kampaania tulemustega pidevalt kursis.

3.3.        smartAD ja Klient lepivad iga Kampaania läbiviimise konkreetsetes tingimustest kokku Pakkumuse raames. Pakkumuse raames kokku lepitut saab muuta poolte kokkuleppel, tehes seda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

4.            MAKSETINGIMUSED

4.1.        Iga Kampaania lõppedes koostab smartAD arve ning esitab selle Kliendile. Klient kohustub arve tasuma smartAD poolt arvel toodud kontole hiljemalt kolme (3) päeva jooksul arve kuupäevast.

4.2.       Arve koostamise aluseks on informatsioon Kampaania ajal teostatud Näitamiste, Klikkide Lead’ide või ajaperioodikohta, mis tulenevad smartAD infosüsteemist. Täiendavalt on arve koostamise aluseks eelnevalt kokkulepitud Kampaaniaga seotud lisateenused.

4.3.        smartAD ja Klient võivad Pakkumuses või muul moel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku leppida maksetingimuste erisusi võrreldes Teenuse osutamise üldtingimustes sätestatuga.

4.4.        Tasumisele kuuluvate rahasummadega viivitamisel on smartAD’l õigus nõuda Kliendilt viivist null koma null kakskümmend viis protsenti (0,025 %) tasumata rahasummalt iga viivitatud päeva eest.

5.            KLIENDI KOHUSTUSED

5.1.        Klient vastutab tema poolt tehtud või tema poolt kolmandatelt isikutelt tellitud Bänneritetehnilise vastavuse eest smartAD poolt esitatud tehnilistele nõudmistele.

5.2.        Klient vastutab Bänneri vastavuse eest õigusaktides toodud nõuetele.

5.3.        Klient ei tohi anda talle smartAD infosüsteemi juurdepääsuks väljastatud kasutajanime ja parooli kasutada kolmandatele isikutele. Juhul kui Kliendi süül satuvad eelnimetatud kasutajanimi ja parool kolmandate isikute kätte, kohustub Klient hüvitama kõik smartAD’le sellest tekkinud kahjud.

6.            HUVIDE KONFLIKT

6.1.        Klient kinnitab, et on teadlik asjaolust, et smartAD võib osutada Teenust ka teistele klientidele, kes võivad olla Kliendi konkurendid või kelle huvid võivad olla vastuolus Kliendi huvidega.

6.2.        smartAD ei tohi kasutada konfidentsiaalset informatsiooni teiste smartAD klientide huvides ning ei tohi kasutada Kliendi huvides teistele klientidele Teenuse osutamisel saadud konfidentsiaalset informatsiooni.

7.            FORCE MAJEURE

7.1.        Pakkumuses kokkulepitu täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, s.o. asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta kokkuleppe sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (loodusõnnetused, streik, sõjaolud, seaduse muutmine jms).

7.2.        Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires Pakkumuses kokkulepitust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

8.            KONFIDENTSIAALSUS

8.1.         Pooled on kohustatud hoidma teise poole äri- ja muid saladusi, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Antud säte jääb kehtima ka pärast koostöö lõppemist.

9.            KOHALDATAV ÕIGUS, VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA AEGUMINE

9.1.         Pooled lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.