1. MÕISTED

1.1.      Pool – Partner või SmartAD

1.2.      Pooled – Partner ja SmartAD koos

1.3.      Tüüptingimused – Partneri ja SmartADi vahel Partnerluse sisu määratlemiseks sõlmitav kirjalik kokkulepe

1.4.      Partnerlus – Partneri ja SmartADi vaheline koostöö, mille käigus annab Partner SmartADile õiguse näidata Veebikülastajale Veebisaidil Bännereid ja SmartAD võtab kohustuse heaperemehelikult esindada Partnerit läbirääkimistes Tellijaga

1.5.      Tellija – Veebikülastajale Veebisaidil Bänneri näitamisest huvitatud isik

1.6.      Veebikülastaja – Veebisaiti külastav isik

1.7.      Veebisait – Partneri nimele registreeritud või tema hallatav Veebilehtede kogum

1.8.      Veebileht – Partneri nimele registreeritud või tema hallatav veebisaidi HTML dokument

1.9.      Ühendus – SmartADi poolt väljastatud koodi abil Partneri Veebisaidile loodud tehniline võimekus, mis võimaldab smartADil näidata Veebikülastajale Bännerit

1.10.    Kampaania – kindla eesmärgiga kavandatud, planeeritud viisil läbi viidud teavitusaktsioon

1.11.    Kampaanialeht – veebisait või veebileht, kuhu suunatakse Veebikülastaja pärast Bänneril klikkimist

1.12.    Bänner – Veebikülastajale näidatav teksti-, graafilise kujutise, multimeedia ja/või helivormis olev sõnum

1.13.    Näitamine – Bänneri näitamine Veebikülastajale

1.14.    Klikk – automatiseerimata vabatahtlik vajutus Bännerile

1.15.    Lead – Klikile järgnev tegevus Kampaanialehel

1.16.    Tasu – rahasumma ühe Näitamise/Kliki/Leadi kohta, mille maksab SmartAD Partnerile Kampaania läbiviimise eest Veebisaidil

1.17.    Tulu – Veebisaidil läbi viidud Kampaania käigus kogunenud Näitamiste ja/või Klikkide ja/või Leadide arv korrutatud läbi Tasuga

2. TÜÜPTINGIMUSTE EESMÄRK, ÜLDSÄTTED

2.1.      Tüüptingimuste eesmärgiks on määratleda Partnerluse sisu ning reguleerida Partneri ja SmartADi vahelisi õigussuhteid, mis on aluseks ja mis tekivad seoses Partneri ja SmartADi partnerlussuhtesse astumisega

2.2.      Tüüptingimuste objektiks on Veebisaidil SmartAD süsteemi kaudu Veebikülastajale Bännerite näitamine vastavalt kampaania tingimustele

2.3.      Pooled juhinduvad Tüüptingimustest ja kehtivast seadusandlusest

2.4.      Partnerlus jõustub Partneri poolse nõusoleku avaldamisega www.smartad.ee lehel esitatud Tüüptingimustele

3. POOLTE KINNITUSED

3.1.      Partneri esindaja kinnitab, et:

3.1.1.     Partneri nimele on registreeritud Veebisait või ta omab õigust seda esindada;

3.1.2.     Partneril on olemas vajalikud vahendid, oskused ja õigused Tüüptingimustega määratletud Partnerluse teostamiseks;

3.1.3.     Partneri poolt Partnerluse alustamiseks esitatud andmed on õiged.

3.2.      SmartAD esindaja kinnitab, et:

3.2.1.     SmartAD ei näita Veebisaidil Veebikülastajale Bännereid, mis on vastuolus seaduse või heade kommete või kolmandate isikute õigustega.

4. PARTNERLUS

4.1.      Pooled lepivad kokku, et Partner lubab SmartADil Veebisaidil näidata Veebikülastajale Kampaaniate Bännereid. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, informeerib SmartAD alati enne Kampaania algust Partnerit Kampaania tingimustest.

4.2.      Pooled lepivad kokku, et SmartADil on õigus koguda infot nii Veebisaidi külastatavuse, külastajate kui Bännerite näitamiste kohta. Vastav info salvestatakse SmartAD infosüsteemi poolt. Pooled lepivad kokku, et SmartAD tagab Partnerile juurdepääsu infosüsteemi salvestatud infole osas, mis võimaldab Partneril jälgida oma Veebisaidiga seotud infot. Selleks väljastab SmartAD Partnerile SmartAD infosüsteemi kasutajanime ja parooli.

5. TASU JA TULU

5.1.      Pooled lepivad kokku, et info Tasu kohta esitatakse SmartADi poolt infosüsteemis enne Kampaania algust ning Tulu arvestatakse pärast Veebisaidil toimunud Kampaaniat. SmartAD võimaldab oma infosüsteemi kaudu Partneril saada kokkuvõtte Partneri Veebisaidil teostatud Kampaaniatest ja nende kaudu teenitud Tulust. Pooled lepivad kokku, et SmartAD maksab Partnerile Tulu välja siis, kui Partneri Tulu või kumuleerunud Tulu ületab 50 EUR (viiskümmend eurot). Tulu väljamaksmise aluseks on Partneri poolt koostatud arve SmartADile, mille Partner koostab SmartADi poolt edastatud informatsiooni põhjal. Arve tuleb Partneri poolt esitada SmartADile hiljemalt arve esitamise kuupäevale järgneva kuu 4ndaks kuupäevaks elektrooniliselt SmartADi infosüsteemis täpsustatud e-maili aadressile. Füüsilisest isikust Partneri puhul peetakse SmartADi poolt Tulust kinni riiklikult kehtestatud maksud. Partneril on õigus esitada arve SmartADile Tulu välja maksmiseks ühe aasta jooksul alates hetkest kui Partneri kumuleerunud Tulu ületas 50 EUR. Hiljem esitatud arveid ei aktsepteerita.

5.2.      Tüüptingimuste punktis 5.1. nimetatud Partneri poolt koostatud arve maksetähtajaks on 20 (kakskümmend) päeva. SmartAD jätab endale õiguse makset kinni pidada olukorras, kus lõpp-klient ei ole SmartAD’ile Kampaania arvet tasunud, kuid mitte kauem kui 45 päeva Partneri poolt arve esitamisest.

5.3.      Tasumisele kuuluvate rahasummadega viivitamisel on Partneril õigus nõuda SmartADilt viivist null koma null kakskümmend viis protsenti (0,025 %) tasumata rahasummalt iga viivitatud päeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui kaheksa protsenti (8%) tasumata rahasummalt aastas.

5.4.      Pooled lepivad kokku, et Partner ei tohi Bännereid ise Klikkida ega kasutada selleks automatiseeritud vahendeid. Samuti ei tohi Partner spetsiaalselt sel eesmärgil kaasata kolmandaid osapooli. Kui SmartAD tuvastab eelnimetatud rikkumise, on SmartADil õigus Partnerlus viivitamatult üles öelda ning jätta Partnerile tasumata Kampaaniatest teenitav Tulu. SmartADi poolt Partnerile juba tasutud Kampaaniatest teenitud Tulu on SmartADil sellisel juhul õigus Partnerilt tagasi nõuda taolises mahus, mis osas pettus tuvastati. Pooled lepivad kokku, et käesolevas lepingupunktis nimetatud pettuse korral kohustub Partner hüvitama SmartADile kõik tekkinud kahjud, s.h. maine kahjustamisest kolmandate isikute ees tekkinud kahju. Vastutuse aluseks on Partneri süüline käitumine, s.t. Partneri tegevus või teadlik tegevusetus, mille tulemuseks oli tekitatud kahju.

5.5.      Pooled lepivad kokku, et Kampaaniatega teenitud Tulu ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.

6. PARTNERI ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

6.1.         Partner vastutab Veebisaidi toimimise eest ning tal on Tüüptingimustega kaasnevad õigused ja kohustused Partnerluse teostamiseks.

6.2.         Partner kohustub tagama võimalikult stabiilse Ühenduse, sealjuures Veebisaidi võimalikult suure töökindluse.

6.3.         Partner teavitab SmartADi Veebisaidi uuendamisest tingitud häiretest vähemalt seitse (7) kalendripäeva ette.

6.4.         Partner kõrvaldab Veebisaidi rikked võimalikult kiiresti alates rikke ilmnemise hetkest.

6.5.         Partner on kohustatud SmartADi teavitama oma koostöösoovist SmartADiga sarnast teenust pakkuvate isikutega (s.o. interneti reklaamivõrgustikud, digiagentuurid, muud müügiagendid).

6.6.         Partneril on õigus jälgida, et SmartAD ei rikuks Partnerluse teostamisel seadust ega Tüüptingimusi, sealhulgas ei näitaks Veebikülastajale Bännereid, mis on vastuolus seaduse või heade kommete või kolmandate isikute õigustega.

6.7.         Partneril on õigus teha SmartADile ettekirjutusi Partnerlusega seonduva ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks.

6.8.         Partner ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:

–        Partneri kontrolli all mitteolevate sideliinide riketega;

–        Partnerist sõltumatult tekkinud elektrikatkestustega.

6.9.         Partner kohustub teatama SmartADile oma kontaktandmete muutumisest.

6.10.      Juhul kui Partneri mitteõiguspärase tegevuse tulemusena (s.h. kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmandate isikute nõuded SmartADi vastu, hüvitab Partner SmartADile selle tõttu tekkinud kahju.

6.11.      Partneril on õigus kasutada SmartADi nime ja logo oma Veebisaidil, viidates www.smartad.ee lehele ning mainides SmartADi kui reklaamimüügi partnerit.

7. smartAD ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

7.1.         SmartADil on õigus Partnerluse teostamise raames vastavalt Tüüptingimustele näidata Veebisaidil Veebikülastajale Bännereid.

7.2.         SmartADil on õigus nõuda Partnerilt punktis 6.5 toodud teavitamiskohustuse rikkumise korral koostöö peatamist Partneri ja kolmanda osapoole vahel kuni Poolte vahelise kokkuleppe saavutamiseni edasise koostöö osas.

7.3.         SmartAD vastutab koos Tellijaga Veebikülastajale näidatavate Bännerite sisu eest.

7.4.         SmartAD on kohustatud informeerima Partnerit Partnerluse teostamisel tekkinud probleemidest.

7.5.         SmartAD hüvitab kahju, mis tekkis tema kasutatava tarkvara või rakenduse tõttu Veebisaidile. Vastutuse aluseks on SmartADi süüline käitumine, s.t. SmartADi tegevus või teadlik tegevusetus, mille tulemuseks oli tekitatud kahju. SmartADi vastutus on piiratud Partnerile toodud viimase 3 kuu Tulu summaga.

7.6.         SmartAD tagab, et tema tegevus ei lähe vastuollu Partneri tahte, kehtivate õigusaktidega ega Tüüptingimustega.

7.7.         SmartAD kohustub tagama Partnerile juurdepääsu oma infosüsteemi salvestatavale infole osas, mis võimaldab Partneril saada oma Veebisaidiga seotud informatsiooni.

7.8.         SmartAD kohustub teatama Partnerile oma kontaktandmete muutumisest.

7.9.         SmartAD ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:

–        SmartADi kontrolli all mitteolevate sideliinide riketega;

–        SmartADist sõltumatult tekkinud elektrikatkestustega.

7.10.      SmartADil on õigus kasutada Partneri nime ja Veebisaidi logo oma turunduskommunikatsioonilistel eesmärkidel.

8. PARTNERLUSE TÄHTAEG, SELLE MUUTMINE JA ÜLESÜTLEMINE

8.1.         Partnerlus sõlmitakse tähtajatuna.

8.2.         Poolel on õigus põhjusi esitamata öelda Partnerlus üles, teatades sellest teisele Poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette.

8.3.         Partnerluse ülesütlemisel punktis 8.2. sätestatud viisil loetakse Partnerlus lõppenuks kolme (3) kuu möödudes alates hetkest kui Pool saadab teisele Poolele vastavasisulise teate.

8.4.         Pool võib Partnerluse üles öelda etteteatamistähtaega rakendamata, kui teine Pool rikub Tüüptingimusi.

9. INTELLEKTUAALNE OMAND

9.1.         Pooled lepivad kokku, et Ühenduse loomiseks ja Veebikülastajale Bänneri näitamiseks kasutatavad koodid on käsitletavad kui intellektuaalne omand, mis kuuluvad SmartADile.

9.2.         Igasugune Partneri poolne koodide Tüüptingimustele mittevastav kasutamine, kaasa arvatud kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine, on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega ja toob kaasa vastutuse nende seaduste kohaselt.

10. FORCE MAJEURE

10.1.      Tüüptingimuste täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, s.o. asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Partnerluse sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (loodusõnnetused, streik, sõjaolud, seaduse muutmine jms).

10.2.      Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Tüüptingimustest tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

11. TEATED

11.1.    Tüüptingimustest tulenevad Partneri ja SmartAD vahelised teated ning märgukirjad peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teate iseloom on üldinformatiivne ning see ei mõjuta kummagi poole õigusi ja kohustusi.

12. KONFIDENTSIAALSUS

12.1.    Pooled on kohustatud hoidma teise poole äri- ja muid taolise iseloomuga saladusi, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Antud säte jääb kehtima ka pärast Partnerluse lõppemist.

13. KOHALDATAV ÕIGUS, VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA AEGUMINE

13.1.      Tüüptingimuste tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

13.2.      Pooled lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.

13.3.      Tüüptingimustest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks (1) aasta.