Internet on olulisim terviseinfo kanal Eestis

Aastaid pidasid Eesti elanikud kõige olulisemaks terviseinfo kanaliks televisiooni, siis eelmisel aastal muutus esmaseks terviseinfo kanaliks internet, selgus Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud uuringust.

Informatsiooni tervise, haiguste ja vigastuste ennetamise võimaluste ning krooniliste haigustega toimetuleku kohta sooviksid elanikud saada eelkõige interneti vahendusel. Internetti nimetab ühe soovitava allikana 45% vastajaist. Väga olulisteks allikateks peetakse veel televisiooni (38%), trükimeediat (35%) ja perearstilt saadavaid brošüüre (29%).

Interneti tõus on olnud muljetavaldav: 2011. aastal tehtud samalaadse uuringu järgi pidasid inimesed kõige olulisemaks terviseinfo kanaliks televisiooni (44%) ja internet oli teisel kohal (42%).

Sõltuvalt vastaja vanusest on eelistused erinevad. Alla 50-aastastele on internet vaieldamatult kõige eelistatumaks infoallikaks. 50-59-aastased paistavad silma selle poolest, et neile on televisioon, internet, trükimeedia ja perearstilt saadavad brošüürid enam-vähem võrdselt sobilikud info saamise viisid. Eakamad, st 60-74-aastased inimesed eelistavad televisiooni või trükimeediat.

Iga viies eestimaalane (21%) on mõnest internetiportaalist tervisealast infot otsinud. Aktiivseimad internetiportaalide kasutajad on siinkohal olnud kõrgharidusega ja 20-49-aastased inimesed, ennekõike naised. Kasutatud internetiportaalidena nimetatakse sagedamini erinevaid otsingumootoreid: Google (34%vastajast), Neti (11% vastajast). Terviseportaalidest mainitakse MED paketti kuuluvaid veebilehti kliinik.ee (9%), arst.ee (8%), inimene.ee (7%), selgus uuringust.

Saar Poll OÜ viis ajavahemikul 28. oktoober kuni 17. november 2011 läbi üleriigilise avaliku arvamuse küsitluse, kus suulise intervjuu vormis ja paberankeedi abil küsitleti 1510 inimest vanuses 15-74 eluaastat. Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud iga-aastase
uuringu
eesmärk on saada ülevaadet elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning rahulolust tervishoiukorralduse, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga.

Tabamaks tervisealast infot otsivat inimest, kellel on enamasti reaalne probleem, valu, mure, oleme loonud MED paketi, kuhu kuulub 3 Eesti loetumat terviseportaali.